ПАТ Банк Камбіо - Універсальний Комерційний банк Камбіо
cambio
cambio
cambio
cambio
cambio ПРЕС-ЦЕНТР
cambio
cambio
онлайн
Новини банку онлайн
онлайн
онлайн
онлайн
Фінансові новини України онлайн
онлайн
онлайн
онлайн
Банк в ЗМІ онлайн
онлайн
онлайн
онлайн
Поштова скринька онлайн
онлайн
онлайн
cambio КУРС ОБМІНУ ВАЛЮТ
онлайн
онлайнВалюта онлайн Куп./Про. онлайн НБУ
онлайн
онлайнUSD онлайн 8.10/8.14 онлайн 7.9930
онлайн
онлайнEUR онлайн 10.69/10.84 онлайн 10.603514
онлайн
онлайнRUB онлайн 0.241/0.246 онлайн 0.240910
онлайн
онлайнGBR онлайн / онлайн
онлайн
онлайн
онлайн Курс валют на
30.08.2013
онлайн
cambio БАНК У ЗМІ
онлайн
онлайн 11.04.2012
Раздел в разработке
More детальніше...
онлайн
cambio ВАКАНСІЇ
онлайн
Стратегія розвитку онлайн Стратегія розвитку
More детальніше...
онлайн
cambio ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК
онлайн
Пишіть онлайн Пишіть, запитуйте
More перейти...
онлайн
cambio Список городов
Київ Дніпропетровськ Запорожжя Донецьк Луганськ
cambio
cambio
nextГоловнаnextПрес-центрnextНовини банку
cambio
Новини банку
онлайн

Річна інформація емітента за 2012 рік (Частина 2)

Дата публікації: 29.04.2013Річна інформація емітента

за 2012 рік

(Частина 2)

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України

Акції іменні прості, емітовані ПАТ «Банк Камбіо» існують у бездокументарній формі.

6. Інформація про загальні збори

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 07.04.2012 року. Кворум зборів: 97,415% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на Загальних зборах:

1.    Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «Банк Камбіо», лічильної комісії.

2.    Зіт Ревізійної комісії ПАТ «Банк Камбіо» про наслідки перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «Банк Камбіо».

3.    Рoзгляд звіту аудитора ТОВ АФ «Укрвостокаудит» за результатами щорічної перевірки фінансової звітності ПАТ «Банк Камбіо» за 2011 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду.

4.    Звіт Спостережної Ради ПАТ «Банк Камбіо» про результати діяльності банку у 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради ПАТ «Банк Камбіо».

5.    Звіт Правління ПАТ «Банк Камбіо» про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «Банк Камбіо».

6.    Затвердження річного звіту Банку за 2011 рік.

7.    Розподіл прибутку за 2011 рік.

8.    Припинення повноважень членів Спостережної Ради ПАТ «Банк Камбіо».

9.    Обрання членів Спостережної Ради ПАТ «Банк Камбіо», затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Спостережної Ради ПАТ «Банк Камбіо».

10.  Затвердження проекту договору про обов’язковий викуп товариством належних йому акцій.

11.  Внесення змін до Статуту ПАТ «Банк Камбіо» шляхом викладення його в новій редакції.

Результати розгляду питань порядку денного:

1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Шило Людмилу Володимирівну.

 

Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Шишлова Олександра Євгеновича.

 

Обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох ) осіб:

1.  Скітський Андрій Анатолійович – голова комісії;

2.  Мовчун Олег Геннадійович – член комісії;

3.  Степанчук Тетяна Анатоліївна – член комісії.

2. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «Банк Камбіо» про наслідки перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2011 рік.

3. Звіт аудитора АФ «Укрвостокаудит» за результатами перевірки  річної фінансової звітності ПАТ «Банк Камбіо» за станом на кінець дня 31 грудня  2011 року прийняти до відома.

Враховуючи, що аудитором АФ «Укрвостокаудит» надано позитивну думку про відповідність дійсного фінансового стану ПАТ «Банк Камбіо» складеній банком фінансовій звітності, прийняти рішення план заходів за результатами розгляду звіту зовнішнього аудитора не затверджувати.

4. Затвердити звіт Спостережної Ради ПАТ «Банк Камбіо» про результати діяльності банку у 2011 році.

5. Затвердити звіт Правління ПАТ «Банк Камбіо» про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2011 рік.

6. Затвердити річний звіт Банку за 2011 рік.

7. Чистий прибуток від фінансово-господарської діяльності ПАТ «Банк Камбіо» за 2011 рік у сумі 941 513,04 грн. розподілити наступним чином:

- у сумі 47 075,65 грн (сорок сім тисяч сімденят п`ять гривень 65 коп.) гривень направити на збільшення Резервного фонду банку;

- у сумі 894 437,39 (вісімсот дев`яносто чотири тисячі чотириста тридцять сім гривень 39 коп.) гривень направити на нарахування дивідендів, при цьому на одну акцію припадає 0,00834517272 гривень дивідендів.

Дата початку виплати дивідендів – 16.05.2012.

Дата закінчення виплати дивідендів – 16.09.2012.

Форма виплати дивідендів – грошові кошти.

Виплата дивідендів акціонерам ПАТ «Банк Камбіо» буде проводитись шляхом видачі готівки через касу Банку.

Неотримані дивіденди будуть депоновані, і акціонери матимуть змогу отримати їх протягом трьох років.

8. Припинити повноваження членів чинної Спостережної Ради ПАТ «Банк Камбіо» у складі:

1.         Тарадайко Дмитро Олександрович;

2.         Полянська Тамара Павлівна;

3.         Чебаненко Андрій Костянтинович.

9. До Спостережної ради ПАТ «Банк Камбіо» обрати:

1.         Головою Спостережної Ради Іоселіані Олександра Олександровича, що є представником акціонера Чебаненко Андрія Костянтиновича,

2.         заступником Голови Спостережної Ради Тарадайко Дмитра Олександровича;

3.         членом Спостережної Ради Полянську Тамару Павлівну.

Встановити кількісний склад Спостережної ради 3 особи зі строком повноважень 1 рік.

Встановити посадові оклади для членів Спостережної Ради ПАТ «Банк Камбіо».

Уповноважити Голову Правління ПАТ «Банк Камбіо» укласти трудові договори з членами Спостережної Ради ПАТ «Банк Камбіо».

Дія договору з членом Спостережної Ради припиняється у разі припинення його повноважень. Членам Спостережної Ради компенсуються витрати у зв’язку з службовими відрядженнями.

10. Затвердити проект договору про обов’язковий викуп товариством акцій.

--- *** ---

Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 30.05.2012 року. Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «Банк Камбіо.

2. Про визначення кількісного складу Ревізійної комісії ПАТ «Банк Камбіо».

3. Про обрання Ревізійної комісії ПАТ «Банк Камбіо.

4. Про затвердження посадових окладів членам Ревізійної комісії ПАТ «Банк Камбіо».

Результати розгляду питань порядку денного:

1. Припинити повноваження членів чинної Ревізійної комісії ПАТ «Банк Камбіо» у складі:

1. Тарадайко Олександр Всеволодович;

2. Чебаненко Олена Костянтинівна;

3. Яновська Тамара Віталіївна;

4. Чебаненко Світлана Борисівна.

2. Обрати Ревізійну комісію ПАТ «Банк Камбіо» у кількості 5 осіб.

3. До Ревізійної комісії ПАТ «Банк Камбіо» обрані:

            1. Голова Ревізійної комісії ПАТ «Банк Камбіо» Ішков Володимир Миколайович, що є уповноваженим представником акціонера Полянської Тамари Павлівни.

            2. Заступник Голови Ревізійної комісії ПАТ «Банк Камбіо» Тарадайко Олександр Всеволодович;

            Члени Ревізійної комісії ПАТ «Банк Камбіо»:

            3. Чебаненко Олена Костянтинівна, що є уповноваженим представником акціонера Чебаненко Андрія Костянтиновича;

            4. Яновська Тамара Віталіївна;

            5. Чебаненко Світлана Борисівна, що є уповноваженим представником акціонера Тарадайко Дмитра Олександровича.

4.Затвердити посадові оклади членам та Голові Ревізійної комісії ПАТ «Банк Камбіо».

--- *** ---

Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 14.09.2012 року. Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1.         Про створення Представництва ПАТ «Банк Камбіо» в Австрії.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Правління ПАТ "Банк Камбіо".

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Правління ПАТ "Банк Камбіо".

Результати розгляду питань порядку денного:

1. Створити Представництво Публічного акціонерного товариства «Банк Камбіо» в Австрії.

Зобов’язати Правління Банку та Голову Правління Банку здійснити всі необхідні дії, пов’язані зі створенням, одержанням дозволу та реєстрацією Представництва, а також визначитись та призначити посадових осіб Представництва.

--- *** ---

7. Інформація про дивіденди

 

За результатами звітного періоду

За результатами періоду, що передував звітному

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

894437,39

0

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.

0

0

0,008

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

894437,39

0

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

01.01.1900

01.01.1900

16.05.2012

01.01.1900

Дата виплати дивідендів

01.01.1900

01.01.1900

16.05.2012

01.01.1900

Дата прийняття рішення про виплату дивідендів: 07.04.2012р.

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 16.05.2012р.

Дата початку виплати дивідендів: 16.05.2012р.

Розмір виплати дивідендів: 894437,39 грн.

Порядок виплати дивідендів: шляхом видачі готівки через касу Банку.

Строк виплати дивідендів: з 16.05.2012р. по 16.10.2012р.

 

8. Інформація щодо аудиторського висновку

Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емітента:

            Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Укрвостокаудит" (код за ЄДРПОУ – 19348835, місцезнаходження: Україна 83017, м. Донецьк, бул. Шевченка, 31. Свідоцтво АПУ про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів  № 0025 від 26 січня 2001р., Свідоцтво АПУ про відповідність системи контролю якості № 0032 від 29 квітня 2010 р. Контактний телефон: 38 (062) 333-38-83;38 (062) 297-13-04, факс: 297-13-01) на підставі договору № 10-20 від 21 вересня 2012 року провела аудиторську перевірку річної фінансової звітності ПАТ «Банк Камбіо» ( в подальшому – Банк) за станом на кінець дня 31 грудня 2012 року, за період з 01.01.2012 по 31.12.2012 року, що включає: «Звіт про фінансовий стан», «Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід», «Звіт про рух грошових коштів», «Звіт про власний капітал», опис важливих аспектів облікової політики, пояснювальний параграф і примітки до Звітів та загальну інформацію про діяльність банку.

 

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):

Висновок незалежного Аудитора складено у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та сукупних послуг (надалі –МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 229-7 від 31.03.2011р., в тому числі у відповідності із МСА № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності» та нормативно-правових актів Національного банку України, в тому числі Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24.10.2011р. № 373.

Концептуальною основою фінансової звітності є загальні вимоги стосовно подання інформації про фінансову звітність згідно з МСФЗ, які вимагають правдивого  розкриття і подання інформації у відповідності з принципами безперервності, послідовності, суттєвості, порівнянності інформації, структури та змісту фінансової звітності.

Фінансова звітність Публічного Акціонерного Товариства «Банк Камбіо» станом на 31 грудня 2012 року складена на підставі дійсних облікових даних. В ході перевірки Аудитор не отримав свідоцтв щодо існування загрози безперервності діяльності Банку.

Ми підтверджуємо, що річна фінансова звітність Банку за станом на кінець дня 31 грудня 2012 року складена відповідно до вимог законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України, Міжнародних стандартів фінансової звітності та достовірно у всіх суттєвих аспектах відображає дійсний фінансовий стан Банку за станом на кінець дня 31 грудня 2012 року. Бухгалтерський облік Банку адекватно відображає інформацію про банківські операції, до яких відносять розрахункові, кредитні, депозитні та інші, і з яких складається господарська діяльність Банку, що дає змогу користувачам одержувати дані, потрібні для аналізу й оцінювання стану та ефективності діяльності Банку.

Не змінюючи нашої (безумовно-позитивної) думки, ми звертаємо увагу на те, що показники фінансової звітності, які відображають фінансовий стан Банку, можуть змінитися під впливом сучасних тенденцій в світовій та вітчизняній економіках.

 

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2013 року.

Річна інформація розміщена на власній сторінці www.cambio.com.ua 29.04.2013 року.

10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

 

10.2. Голова Правління

 

 

 

Н.А. Тарадайко

 

(найменування посади)

 

(підпис)

 

 

(ініціали та прізвище керівника)

 

 

 

М. П.

 

 

(дата)

 Всі новини | Читайте також:
онлайн
28.03.2013
онлайн
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
More детальніше...
онлайн
22.03.2013
онлайн
Повідомлення про проведення Загальних Зборів акціонерів
More детальніше...
онлайн
05.03.2013
онлайн
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
More детальніше...
онлайн
25.09.2012
онлайн
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
More детальніше...
онлайн
13.07.2012
онлайн
"Банк, которому доверяют - 2012 "
More детальніше...
онлайн
cambio
cambio
cambio
cambio НОВИНИ БАНКУ
cambio
онлайн
онлайн 04.06.2013
Відкрито відділення у м. Києві
More детальніше...
онлайн
онлайн
онлайн 29.04.2013
Річна інформація емітента за 2012 рік (Частина 2)
More детальніше...
онлайн
онлайн
онлайн 29.04.2013
Річна інформація емітента за 2012 рік (Частина 1)
More детальніше...
онлайн
cambio ПОСЛУГИ БАНКУ
cambio
cambio Принципи нашої роботи: швидко, якісно, конфіденційно!
ПАТ БАНК "Камбіо" пропонує своїм клієнтам широкий спектр банківських послуг:

Розрахунково-касове обслуговування

Кредитування

Депозитні операції,

Грошові перекази,

Операциії з цінними паперами,

Валютні операції,

Оренда індивідуальных сейфів,

Страхування, 

Консультаційні послуги,

Послуги Банкам,

Спеціальні програми 

Платіжні картки
cambio
cambio
онлайн

Головна |Про банк |Послуги |Мережа банку |Сервіси |Прес-центр |Контакти |Вакансії |Застави |

(с) 2005-2021 ПАТ Банк "Камбіо". Всі права захищені
Україна, Київ, 01001, вул.Заньковецької/Станіславського, 3/1
тел.: +38(044)537-59-30, e-mail:
office@www.cambio.com.ua

онлайнонлайн
cambio